Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Temagruppen Unga i arbetslivet träffade Skåneprojekt

Den 8e och 9e september åkte temagruppens coordinator Susanne Zander tillsammans med Maria Sundbom Ressiassi från Ungdomsstyrelsen och ansvarig för satsningen Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända och Stefan Holmgren handläggare i EU-programmet Ung och Aktiv i Europa till Malmö och Lund för att träffa projekt inom samtliga program. Inom såväl den statliga satsningen Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända (oavsett ålder) såväl som ESF och Ung och aktiv så är syftet att motverka arbetslöshet.

 

På 2 dagar träffade vi 9 projektägare till 7 ESF projekt, ett mentorskapsprojekt och ett inom Ung och Aktiv.
I ESF-rådets lokaler på Stortorget i Malmö träffades projekten Projekt Boost, FC Rosengård. Ung framtid, Trelleborgs kommun, Unga i jobb, Bjuvs kommun, Patrik Kompetensare 2.0, Näringsliv Skåne, Ung Sportkraft, Skåneidrotten, Startelvan Landskrona BOIS.  Samtalet kom att kretsa kring målgrupp, ideell sektor och implementering.

För FC Rosengård är Boost det 4e projektet sedan 2003, det är ett stort projekt med 20 anställda och löpande 240 deltagare. Malmö stad och Arbetsförmedlingen är medfinansiärer. Som framgångsfaktorer nämns bland annat tillgänglighet, tillit, att de ställer krav på bland annat närvaro, att de är uthålliga. Som hinder nämns språksvårigheter, bristande självinsikt och sociala sammanhang.

 

Startelvan i Landskrona som också drivs av en fotbollsförening Landskrona BOIS i samarbete med Landskronahem och Swedbank har 60 inskrivna. De använder praktik som metod och nämner mentorskap och miljöombyte som framgångsfaktorer. De har utvecklat en coachningmodell som de kallar Street-coachning och de arbetar med mental träning. Deltagare får börja med att sätta sig ner och redogöra vad de använder sin tid till.

Projektet Ung sportkraft som ägs av Skåneidrotten är inne i en mobiliseringsfas där de bland annat inventerar idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet. 1300-1400 föreningar i Skåne bedriver en sådan och de tittar närmare på 300 föreningar. I projektet finns 38 kommuner med och tanken är att utveckla organisationslivet och branschen.
Ung framtid i Trelleborg arbetar nära Navigatorcentret och har 40 platser varav 20 är till för unga som hoppat av gymnasieskolan och kommunens ansvar enligt lagen om kommunernas informationsansvar. Ung framtid försöker bygga på de ungas egen kreativitet och entreprenörskap är ett ledord.

 

I Bjuv har precis Unga i Jobb börjat sitt arbete som fokuserar de unga som ”snurrat runt i systemet och fallit mellan stolarna flera gånger” utan att egentligen en ordentlig utredning gjorts. Därför kommer projektet börja med en ordentlig utredning – vad är det som ligger bakom svårigheten att etablera sig på arbetsmarknaden, för att sedan försöka rehabilitera deltagarna till arbete eller studier. Hela projektet genomsyras av ett mycket tydligt ungdomsperspektiv, hela vägen upp i styrgruppen finns unga med. De har samarbete med ett socialt företag, föreningslivet och företagarföreningar. De har också samarbete med projekt och verksamheter i Holland, Danmark och England.

 

Näringsliv Skåne i Regions Skåne driver projektet Kompetensare 2.0. Metoden bygger på en metod utvecklad i Kristianstad. 33 kommuner i Skåne och Blekinge ingår i projektet som bedrivs i 10 kommuner. Deltagarna kommer att ha praktik i 6 till 8 veckor och då ingår 6 moduler som tagits fram tillsammans med det lokala näringslivet och innehåller olika kompetensutvecklingsdelar som näringslivet identifierat som viktiga för att vara anställningsbar. Deltagarna är arbetslösa men inte de som står allra längst bort från arbetslivet.

 

Den 9 september träffade vi Mine i Malmö.

Det är en stiftelse som ägs av kommuner och näringsliv i Skåne med syfte att öka mångfalden i arbetslivet. Just nu finns det 11 mentorspar med nyanlända. I samarbete med bland annat IUC – Industriernas utvecklingscentra – och de företag och kommuner som är medlemmar i Mine – matchas mentorer och adepter. Under ett år träffas man 10 gånger enskilt, sedan träffas också mentorerna och adepterna utöver detta i olika utbildnings- och informationsträffar ordnade av Mine. Adepten vi träffade – en ung kvinna från Ryssland – vittnade om hjälp att bygga nätverk, idéer och hjälp till praktikplats bland annat. Men också hjälp med språkinlärning, uttal och mycket annat. Mentorn vittnade om nya perspektiv och en ökad insikt om att svensk arbetsmarknad går miste om mycket kompetens när nyanlända och invandrare inte kan utföra sitt yrke. Satsningen på yrkesiriktat mentorskap kommer att utvärderas av Linnéuniversitet.

 

På Hemgården i Lund, en föreningsdriven fritidsgård, träffar vi Mattias Persson och Emil Kovachs. Hemgården har varit ansvarig för ett flertal projekt inom Ung och Aktiv och det tidigare programmet Ungdom bland annat ”Bangol” (baltic sea region non governmental organizations and leisure) och ”Syge” (Scanian Youth Goes Europé). Hemgården har funnits sedan 1942 och finns i ett 1600-tals hus i centrala Lund. Utgångspunkten är ”do it yourself” – att bygga på ungas egen kreativitet och lust. Alla är bra på något och Hemgårdens utgångspunkt är att locka fram ungas vilja och engagemang. Efter en rundtur hamnar vi i styrelserummet och pratar bland annat om validering. När unga arrangerar projekt tillskansar de sig många kompetenser – hur kan de bäst valideras. Hemgården funderar på ett utvecklat Youthpass (ett valideringsverktyg för icke formellt lärande).  I utbytesprojekt med bland annat Baltikum och Ryssland kring bland annat fritidsfrågor är ofta en bieffekt att de unga omvärderar de möjligheter de har i Lund. De menar att den krassa verklighet de möter i till exempel Kaliningrad gör att de ser möjligheterna hemma. Att de klarar av att arrangera utlandsprojekt i alla dess delar och trots att de i många fall inte talar varandras språk gör att de unga stärks i sin självbild och vågar mer även hemma.

 

Reflektion:
Att bygga på ungas kreativitet, att se möjligheterna och utgå från dem i stället för att utgå från en problembild synes vara ett genomgående tema i många av de projekt vi mötte. Långsiktighet i arbetet är centralt och många berättar om att verksamheten inriktas på att stödja unga att hitta ”gnistan” och stärka självkänslan. Genomgående såg vi ett otroligt engagemang och en tro på att allt går bara man är uthållig och inte ger upp – det gäller att ge de unga en tro på sig själva och ett eget driv!

 

Susanne Zander


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen