Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Transnationellt utbyte för deltagare i form av arbete, studier eller praktik

Svenska ESF-rådet som administrerar genomförandet av Europeiska socialfonden i Sverige lanserade 2010 en strategi  för att förstärka de transnationella dimensionerna inom socialfonden. Erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och projekt i olika länder kan ge inspiration och kunskap i nya sätt att arbeta. Temagruppen Unga i arbetslivet har sammanfört några av de projekt som arbetar transnationellt. I den rapport  som sammanfattar diskussionerna från denna träff framgår att projekten har lite olika inriktning när det gäller transnationella kontakter och erfarenheter på projektnivå respektive för deltagare. Temagruppen unga i arbetslivet har lyft fram att utbyte för unga själva är något som kan utvecklas ytterligare i befintliga och framtida projekt.


Flera rapporter och mötesplatser på nätet har tagits fram för att stödja transnationella aktiviteter . Europeiska kommissionen har bland annat lyft fram frågan genom en grönbok kring främjande av ungas rörlighet i utbildningssyfte. Utöver de möjligheter som finns via skolsystemet och program programmet för livslångt lärande finns andra insatser såsom Ung och aktiv i Europa  som syftar till att möjliggöra ökad rörlighet över gränser för unga.


I de fall projekt arbetar med ungdomsutbyte är det viktigt att unga själva ges möjlighet att planera och utforma arbetet. I dialog med projekt har vikten av att unga själva görs delaktiga framkommit. Med andra ord att transnationellt samarbete inte begränsar sig till erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och projekt utan ger unga möjligheter att själva få erfarenheter från andra länder. Det finns exempel där projektföreträdare själva har planerat allt, och sedan fått svårt att få deltagare intresserade för den aktuella utbytesmöjligheten/reseorten. Flera projekt har också uppmärksammat behovet av att dokumentera de kunskaper och erfarenheter som deltagarna tillägnar sig utomlands. Exempel på metoder som kan användas för att dokumentera erfarenheter är OCN  och ELD .

 

I dialog med projekt har Temagruppen Unga i arbetslivet blivit uppmärksammad på att det finns anledning att se över vilka förutsättningar som finns för unga i Sverige att göra utlandspraktik. Tidigare fanns programmet för Interpraktik. Nu går det att ta hjälp av EU-programmet Ung och aktiv i Europa. Samtidigt finns det begränsande regler på området. Det finns exempel på att unga skrivs ut från Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga om de gör utlandspraktik medan det är möjligt att göra praktik inom landet. Dan Berggren, EU-samordnare i Piteå kommun och verksam i projektet Kompare sammanfattade problemet på följande sätt vid temagruppens besök:

 

”- Ett problem vi ser gäller transnationella insatser. Vi vill arbeta med praktik utomlands i Belgien för unga. För många kan en sådan resa innebära att de växer betydligt som människor även om det är under kort tid. Det finns regler för ungdomsgarantin som slår fast att det land unga praktiserar i måste angränsa till Sverige för att de ska få stå kvar i ungdomsgarantin. I annat fall skrivs de ut från ungdomsgarantin utan att de kan vara säkra på att de direkt blir inskrivna när de kommer tillbaka. Mot bakgrund av det vågar en del unga inte ta risken att åka iväg. På EU-nivå arbetas det ju för ökad rörlighet inom EU. I Sverige har vi en stel förordning slår mot unga som vill praktisera utomlands. Detta blir ju mycket motsägelsefullt.”

Utöver ett behov av förändrade regler ser temagruppen att det vore intressant med fler projekt och verksamheter som utvecklar arbetsmodeller som stödjer ungas mobilitet och möjligheter att praktisera och arbeta utomlands.


ESF-projekt som bekräftat att de använder metoden

1. Övre Norrland - KomPaRe-Kommunal Partnerskap i Regionen

1. Övre Norrland - F-SALT- Företagens Sociala Ansvar som Lönsam Tillväxtfaktor

                                         

2. Mellersta Norrland - Navigatorcentrum i Östersund

                                                                        

2. Mellersta Norrland - Ung i centrum

                                                                                       

3. Norra Mellansverige - Ambition & Motivation

                                                                               

4. Östra Mellansverige - Ung möjlighet

4. Östra Mellansverige - Trans-sam, TRANSnationell SAMverkan för ungas etablering i  arbetslivet.

 

9.Interregional - European Network of Mentors for Youth - Implementation

9.Interregional - Utbyte Baltikum
                                                                                    


Litteratur/läs mer:
www.transnational-toolkit.eu
www.transnationality.eu

Europeiska kommissionen KOM (2009) 329/3. Grönbok. Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte.

Europeiska socialfonden (2008). Transnationellt samarbete i Socialfonden 2007–2013. Guide till transnationellt och interregionalt samarbete i ESF 2007–2013. Stockholm: Svenska ESF-rådet.

Europeiska socialfonden (2010). Kunskap, information, verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Stockholm: Svenska ESF-Rådet.

Europeiska socialfonden (2010). Transnationellt projektsamarbete inom Socialfonden – en introduktion. Stockholm: Svenska ESF-Rådet.

Osuch, J., Pawlak, P. & Sowi &  P. &  P. , D. (2009). Transnational Cooperation Projects. A Guide for project promoters. Warsaw: Fundacja Fundusz Wspoosz Ws.
Westerlund, L. (2010). Inside the European Minds. På pizzerian i Pistoia – goda exempel på transnationella EU-projekt. Stockholm: Svenska ESF-Rådet & European Minds. 

 

Dokument och utskick från Temagruppen