Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Open College Network © (OCN)

Flera ungdomsprojekt med stöd från Europeiska socialfonden använder sig av Open College Network (OCN). OCN kan ses som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet. I fokus ligger kvalitetssäkring av icke-formella utbildningar och dokumentation av deltagarnas lärande.


Genom OCN-metoden skapas olika kursmoduler för lärande som kan anpassas till individens behov och förutsättningar. Modulerna kan utformas utifrån ett särskilt sammanhang, exempelvis utifrån vilka kunskaper som behövs för att beställa varor. De som använder metoden kan också få tillgång till en bank med moduler som andra tidigare har konstruerat i andra sammanhang.


Deltagare kan genom arbetet få ett kunskapsbevis och samla OCN-poäng. En annan viktig del i dokumentationen av lärandet är att en panel får intyga deltagarnas kunskaper. Panelen består av representanter från relevanta delar av samhället – exempelvis arbetsgivare. Genom panelen får deltagaren kontakt med personer som kan fungera som referenter, men genom att personer från lokalsamhället tillfrågas om att ingå i panelen sprids också kunskapen om att OCN-metoden finns.


OCN används bland annat av ungdomsprojekt som har någon form av transnationellt arbete. Ett exempel är projektet VAN – Verktyg för Anställning . Där finns ett tranieeprogram ut-arbetat tillsammans med butiksägare i närsamhället, och där OCN ger arbetet struktur. Projektet och butikerna har definierat tio kursmoduler som i ett senare skede också kan valideras till gymnasiepoäng. För att det sistnämnda ska vara möjligt så har kontakter upprättats med lärare inom gymnasiets handelsinriktade program.


Projektet konstaterar att det har varit bra att få uppslutning bland flera butikkedjor så att denna metod för att dokumentera kompetens får legitimitet hos olika arbetsgivare. Samtidigt kan de som inte känner till OCN genom intyg utläsa vilken kunskap som finns och kan kontakta personer ur panelen. Projektet har också planer på att bredda sitt arbete till att innefatta traineeprogram inom ytterligare branscher.
Även projektet Transnationell samverkan för ungas etablering i arbetslivet (Trans-Sam)  har upplevt ett positivt mottagande av OCN bland arbetsgivare. Själva har de kursmoduler som rör förberedelser inför deltagarnas utlandsvistelse, deras kännedom om resmålet, EU-kunskap samt dokumentation och utvärdering. Företrädare för projektet har också sett hur vetskapen om OCN har vuxit under de senaste åren. Metoden introducerades i Sverige av Urkraft i början av 2000-talet genom två projekt inom socialfondsprogrammet Equal och används nu av flera aktörer. Samtidigt är legitimiteten och kännedomen i Sverige ännu inte lika utbredd som i ursprungslandet England. Där finns bland annat möjligheten att söka till högskoleutbildningar med hjälp av OCN-poäng.


De nämnda projekten har lyft fram det positiva i att OCN ger struktur i arbetet och kan kvalitetssäkra och dokumentera deltagarnas lärande. Metoden ger också tillgång till en stor databas för kursmoduler som andra har använt sig av. Sedan är det vissa kostnader förenade med att utbilda OCN-handledare.


ESF-projekt som bekräftat att de använder metoden

1. Övre Norrland - F-SALT- Företagens Sociala Ansvar som Lönsam Tillväxtfaktor         

                                

2. Mellersta Norrland - Kvalitetslab i Mellersta Norrland
2. Mellersta Norrland - Navigatorcentrum i Östersund
2. Mellersta Norrland - Drop outs vuxenutbildningen Jämtlands län 

 

4. Östra Mellansverige  Trans-sam, TRANSnationell SAMverkan för ungas etablering i arbetslivet. 

 

6. Västsverige - Mellan Rum (MR) 
6. Västsverige - Unga i jobb - Kortedala/Bergsjön 

 

8. Sydsverige - Mera Möllan 

 

Exempel på ytterligare verksamheter som använder metoden
http://ocn.se/page.php?id=22&menu=4.3


Litteratur/läs mer:
OCN:s webbsida: www.ocn.se (Sverige)

 

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen