Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Hallå där,

Susanne Zander, koordinator för Temagruppen Unga i Arbetslivet

 

Vad är på gång?
– Precis före sommaren skickade vi ut en webbenkät till de projekt som enligt ansökan inom Europeiska Socialfondens programområde 2 har unga deltagare. Enkäten innehöll frågor om målgruppen – vilka unga som deltar i projekten och hur de kommer dit, arbetssätt och metoder som används, yrkesgrupper som finns med, hur och vad som valideras, hur deltagarnas lärande/utveckling dokumenteras och hur och om de har en lärande utvärdering och om målet är att projektet ska övergå till ordinarie verksamhet.

 

Hur reagerar ni på de uppgifter som kom fram i enkätsvaren?
– Som en konsekvens av kartläggningen och utifrån de behov vi identifierat har vi inom temagruppens kansli beslutat att prioritera några olika arbetssätt och metoder som ska lyftas fram i en metodguide som inom kort kommer att finnas här på vår hemsida temaunga.se.

 

Om ni skulle ge rekommendationer till arbetsmarknadsministern om hur vi kan få in fler unga i arbetslivet, vad skulle det vara?
Om det fanns ett enkelt svar på den frågan så hade många blivit glada, i Sverige och i världen! Vad vi ser i temagruppen är att många projekt främst arbetar med att förbättra samarbetet mellan olika aktörer, så för arbetsmarknadsministerns del skulle det innebära att hon också har en dialog med bland annat kommun-, utbildnings-, ungdoms- och socialministern.
Men något som arbetsmarknadsministern kan göra är att ta bort de tidsgränser som idag gäller för när olika insatser kan sättas in och som enbart baseras på ålder och inte på behov. Jag vet att dessa leder till stor frustration hos de olika professioner som möter unga..


Ni säger även att ni vill nå beslutsfattare på alla nivåer – men vad är budskapet?
– Utifrån våra samlade kunskaper i temagruppen vill vi göra dem uppmärksamma på dels att unga vill arbeta. Och dels att gruppen unga arbetslösa är väldigt stor och inkluderar unga med väldigt olika behov och hinder för en fortsatt etablering på arbetsmarknaden – därför finns det inte en lösning utan det behövs en räcka av insatser för dessa unga. Dessa insatser måste vara kunskapsbaserade och utvärderade. Nya insatser måste testas och utvärderas innan de sätts in i full skala i ordinarie verksamhet. Att använda Socialfonden för ett sådant utvecklingsarbete går alldeles utmärkt och är ett av Socialfondens syften.


De flesta brukar fråga efter framgångsfaktorer, finns det några sådana du kan lyfta här och nu?
– Framgångsfaktorer finns det gott om på många olika områden till exempel inom bemötande, implementering och samverkan. Insatserna måste utgå från individen och individen måste vara motiverad. Att motivera eller återmotivera ungdomar tar tid, tid som måste räknas in i projektet. Ju fler insatser personen varit föremål för – och som inte lett vidare – desto längre tid kommer det att ta att motivera personen.

Enligt Susanne, så måste insatsen resultera i något konkret – till exempel en utbildning, anställning eller praktikplats inom ett fält som leder till fortsatt etablering.

 

– Unga deltagare i projekt har ofta en komplex problematik som kan innebära att anställning eller utbildning är svåra mål att nå. Då måste det vara tydligt för individen/deltagaren och medarbetare i projektet vad som är realistiska mål.


Vid ytterligare frågor, kontakta gärna Susanne:
susanne.zander@ungdomsstyrelsen.se 
tfn 08 566 219 16


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen